ภาษาไทย

นายสุทธิชัย ใจคุ้มเก่า
ครู คศ.1
หัวหน้าภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวน้ำค้าง ยี่สุ่นซ้อน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายชุติชัย นิชาญกลาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอมรรัตน์ แก้วฝ่ายนอก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายธีรวัตร งามศักดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวณัฎฐากร ศรีทาคง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2