ภาษาไทย

นายธีรวัตร งามศักดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้าภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวน้ำค้าง ยี่สุ่นซ้อน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวณัฎฐากร ศรีทาคง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายญาชินทร์ เจริญทัศน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1