วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเดือนเพ็ญ ชิณโครตพงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสำอาง พรหมบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : samang.p@kbps.ac.th

นางสาววิไลวรรณ ตรีวาสน์
ครู คศ.3
อีเมล์ : wilaiwan.t@kbps.ac.th

นางสาวอมรรัตน์ มากเหลี่ยม
ครู คศ.1
หัวหน้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : amornrat.m@kbps.ac.th

นางสาวสุกัญญา แซ่ลือ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : sukanya.s@kbps.ac.th

นางสาวอาภาวดี ทองปลิว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศุภานัน ทิมทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายรังสรรค์ ภู่ช่งแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3