วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ลูกน้ำ แมลงภู่
ครู คศ.2
หัวหน้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสำอาง พรหมบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววิไลวรรณ ตรีวาสน์
ครู คศ.2

นางสาวเสาวคนธ์ บรรดาศักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวอมรรัตน์ มากเหลี่ยม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวบุษวรรณ มลฑป
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุกัญญา แซ่ลือ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววรรณินา วงค์ไชยยา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวรัตนาภรณ์ โสภา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2