วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเดือนเพ็ญ ชิณโครตพงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
อีเมล์ : duanpen.c@kbps.ac.th

นางสาวพรพิมล วิบูลย์ชัยสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
อีเมล์ : pronpimon.w@kbps.ac.th

นางสาวประไพพร ยิ้มแย้ม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
อีเมล์ : praphaiphon.y@kbps.ac.th

นางสาวพิจิตรา ทองเพ็ชร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
อีเมล์ : pijitra.t@kbps.ac.th

นางสาวณกานต์ นิลนนท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
อีเมล์ : nakan.n@kbps.ac.th

นางสาวรติมา อินทะวงษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : ratima.a@kbps.ac.th