ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริวิมล บุญชู
ครู คศ.1
หัวหน้าภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางนฤมล ดิ้นทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอรวรรณ อินทพงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายนิติพล สำเร็จศิริปัญญา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวพรรณนิภา แก้วคูณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจิรารัตน์ อยู่สุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1