ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิรารัตน์ อยู่สุข
ครู คศ.1
หัวหน้าภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0656705588
อีเมล์ : jirarat.y@kbps.ac.th

นางสาวศิริวิมล บุญชู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : siriwimon.b@kbps.ac.th

นายนิติพล สำเร็จศิริปัญญา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : nitipon.s@kbps.ac.th

นางพรรณนิภา แพงไธสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
อีเมล์ : phannipha.k@kbps.ac.th

นางสาวปรียาภัทร เปล่งวัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : preyapat.p@kbps.ac.th

นางสาวกาญจนา กาพิยะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : kanjana.k@kbps.ac.th

นางสาวศุภมาศ สังข์ทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3
อีเมล์ : suphamat.s@kbps.ac.th