คณะผู้บริหาร

นายทินกร คุ้มวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0928406722
อีเมล์ : thinnakorn.k@kbps.ac.th

นางสาววิไลวรรณ ตรีวาสน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0928017410
อีเมล์ : wilaiwan.t@kbps.ac.th

นางสาวน้ำค้าง ยี่สุ่นซ้อน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0869931051
อีเมล์ : namkhang.y@kbps.ac.th