คำขวัญ / ปรัชญา
คำขวัญ / ปรัชญา

 คำขวัญ

“เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  สัมพันธ์ชุมชน”

เรียนดี   หมายถึง  โรงเรียนจะต้องจัดการศึกษา  ให้ได้อย่างมีคุณภาพ  โดยระดมทรัพยากร        จากราชการ  และชุมชนมาจัดการศึกษาให้เด็กในพื้นที่ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  และอย่างมีคุณภาพและปริมาณ

มีวินัย   หมายถึงโรงเรียนจะต้องปลูกฝังความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นจนกระทั่งเป็นเด็กนักเรียนที่มีวินัยในตัวเอง

ใฝ่คุณธรรม   หมายถึง  การที่นักเรียนจะเติบโตเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคม  ได้อย่างมีความสุขได้นั้น  จะต้องปลูกฝังคุณธรรมไว้ตั้งแต่เมื่อยังเป็นเด็ก ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องเน้นคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน

ปรัชญา

"สุสสูส  สภเต  ปัญญ"  ตั้งใจศึกษา  ย่อมได้ปัญญา