คำขวัญ / ปรัชญา
คำขวัญ / ปรัชญา

คำขวัญ

“เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  สัมพันธ์ชุมชน”

               เรียนดี             หมายถึง โรงเรียนจะต้องจัดการศึกษาให้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยระดมทรัพยากรจากราชการและชุมชนมาจัดการศึกษา
                                                    ให้เด็กในพื้นที่ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม
กัน และอย่างมีคุณภาพและปริมาณ
       
               มีวินัย              
หมายถึง โรงเรียนจะต้องปลูกฝังความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นจนกระทั่งเป็นเด็กนักเรียนที่มีวินัยในตัวเอง

              ใฝ่คุณธรรม      หมายถึง การที่นักเรียนจะเติบโตเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุขได้นั้น จะต้องปลูกฝังคุณธรรมไว้ตั้งแต่
                                                    เมื่อยังเป็นเด็ก ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องเน้นคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียนจนกลายเป็นตามธรรมชาติ

              สัมพันธ์ชุมชน   หมายถึง ภายใต้งบประมาณทางราชการที่มีอย่างจำกัดโรงเรียนจึงได้สร้างแนวทางการทำงานให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม
                                                    ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ชุมชนแนวความคิดว่า “โรงเรียนเป็นของชุมชน”
 

 ปรัชญา

"สุสสูส  สภเต  ปัญญ"  ตั้งใจศึกษา  ย่อมได้ปัญญา