สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวปิยะพร พัชรานุ
ครู คศ.1
หัวหน้าสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวซ่อนกลิ่น หลอดอ่อน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวบุษวรรณ มลฑป
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายประภาส สุวรรณประทีป
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกิติรัชต์ สังสนา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายอนันต์ สายคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวรุ่งทิวา ม้าเสมอ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3