สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวปิยะพร พัชรานุ
ครู คศ.1
หัวหน้าสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวซ่อนกลิ่น หลอดอ่อน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายประภาส สุวรรณประทีป
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกิติรัชต์ สังสนา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายอนันต์ สายคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวรุ่งทิวา ม้าเสมอ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3