สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายประภาส สุวรรณประทีป
ครู คศ.1
หัวหน้าสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : prapas.s@kbps.ac.th

นางสาวซ่อนกลิ่น หลอดอ่อน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
อีเมล์ : sonklin.l@kbps.ac.th

นางสาวกิติรัชต์ สังสนา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
อีเมล์ : kitiracht.s@kbps.ac.th

นายอนันต์ สายคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
อีเมล์ : anan.s@kbps.ac.th