ศิลปะ

นายไพรัช ม้าเสมอ
ครู คศ.2
หัวหน้าศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : pairuch.m@kbps.ac.th

นางสาวศิวาภรณ์ รนขาว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
อีเมล์ : sivaporn.r@kbps.ac.th

นายนราวิทย์ สระสรง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
อีเมล์ : narawit.s@kbps.ac.th