ศิลปะ

นายไพรัช ม้าเสมอ
ครู คศ.2
หัวหน้าศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวศิวาภรณ์ รนขาว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวเบญจมาศ จองบุญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวทัศนีย์ วงศอำมาต
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2