วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เทคโนโลยี)

นางสาวอมรรัตน์ มากเหลี่ยม
ครู คศ.1
หัวหน้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เทคโนโลยี)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : amornrat.m@kbps.ac.th

นางสาวสุกัญญา แซ่ลือ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : sukanya.s@kbps.ac.th

นางสาวอาภาวดี ทองปลิว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : apavadee.t@kbps.ac.th

นายรังสรรค์ ภู่ช่งแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
อีเมล์ : rangsan.p@kbps.ac.th