คณะผู้บริหาร

นายทินกร คุ้มวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววิไลวรรณ ตรีวาสน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวน้ำค้าง ยี่สุ่นซ้อน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1