คณะผู้บริหาร

นายทินกร คุ้มวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววิไลวรรณ ตรีวาสน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : wilaiwan.t@kbps.ac.th

นางสาวน้ำค้าง ยี่สุ่นซ้อน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : namkhang.y@kbps.ac.th