หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
      โรงเรียนคลองบ้านพร้าว เป็นโรงเรียนขยายโอกาส จัดสอนความหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมีการดำเนินการจัดโครงสร้างหลักสูตรเป็น ๔ ช่วงชั้นดังนี้

๑.  ชั้นปฐมวัย
๒.  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
.  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓