คณิตศาสตร์

นางสาวชิดชนิการ์ ทองมอญ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวเอมอร เขียนขยัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางจุฑารัตน์ มงคล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางชลนิกานต์ ต้นตะภา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสำอางค์ สุขหมั่น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายอุดมศักดิ์ ชาติศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1