การงานอาชีพ

นายพจน์ ไทยถาวร
พนักงานราชการ
หัวหน้าการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
อีเมล์ : phot.t@kbps.ac.th

นางสาวศิริวัลย์ แนวพานิช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : siriwan.n@kbps.ac.th