การงานอาชีพ

นายกฤษณะ ปั้นงาม
ครู คศ.1
หัวหน้าการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายพจน์ ไทยถาวร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2