การงานอาชีพ

นายกฤษณะ ปั้นงาม
ครู คศ.1
หัวหน้าการงานอาชีพ

นายพจน์ ไทยถาวร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2