การงานอาชีพ

นายพจน์ ไทยถาวร
พนักงานราชการ
หัวหน้าการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
อีเมล์ : phot.t@kbps.ac.th