วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

     นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  รักการอ่านและการค้นคว้า มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีคุณธรรมจริยธรรม สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้   อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมมีความเป็นไทย  บุคลากรเป็นครูมืออาชีพและชุมชนทุกฝ่าย มีส่วนร่วม