วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

   วิสัยทัศน์  

         ภายในปี 2566 โรงเรียนคลองบ้านพร้าวจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการ
มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นเลิศมีทักษะและคุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ในการสรรค์สร้างนวัตกรรม อนุรักษ์ความเป็นไทยบนพื้นฐานการดารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   พันธกิจ

  1. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
  2. พัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
  3. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ
  4. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและรักความเป็นไทย
  5. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชากร มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
      ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
  6. พัฒนาการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นผู้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์
  7. ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
  8. ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต
  9. พัฒนาจัดหาสื่อเทคโนโลยี ICT เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
  10. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยนักเรียนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
  11. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอและเอื้อต่อการจัดการศึกษา
  12. พัฒนาหลักสูตรและการวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
  13. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกฝ่ายเข้ามาบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม