วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

   วิสัยทัศน์  

         ภายในปี ๒๕๖๕  โรงเรียนคลองบ้านพร้าวจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นเลิศ
มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการ มีทักษะและคุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๑ ในการสรรค์สร้างนวัตกรรม อนุรักษ์ความเป็นไทยบนพื้นฐานการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


   พันธกิจ

๑. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
๒. พัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
๓. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ
๔. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและรักความเป็นไทย ตามโรงเรียนวิถีพุทธ
๕. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ สรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๑
๖. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยนักเรียนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
๗. พัฒนาการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นผู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
     และสร้างสรรค์
๘. ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
๙. ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะอาชีพและ
     ทักษะชีวิต
๑๐. พัฒนาจัดหาสื่อเทคโนโลยี ICT เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
๑๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอและเอื้อต่อการจัดการศึกษา
๑๒. พัฒนาหลักสูตรและการวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
๑๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ปัจจุบัน
๑๔. ส่งเสริม  สนับสนุนให้ทุกฝ่ายเข้ามาบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม