วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

   วิสัยทัศน์  

         ภายในปี 2570  โรงเรียนคลองบ้านพร้าวจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ครูมีคุณลักษณะเป็นครูมืออาชีพ ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นเลิศ มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการ มีทักษะและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   พันธกิจ

  1. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
  2. พัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
  3. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
      วิชาชีพ
  4. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างสรรค์
      นวัตกรรม
  5. พัฒนา ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและรักความเป็นไทย ตามโรงเรียนวิถีพุทธ
  6. พัฒนา ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการ มีทักษะสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อเตรียมความ
      พร้อมในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
  7. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและพัฒนาการของเด็กและผู้เรียนให้สมบูรณ์ตามวัยทั้งร่างกายและจิตใจ
  8. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และสมรรถนะสำคัญอย่างเต็มตามศักยภาพ
  9. ปลูกฝังการดำรงชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา
  10. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ปัจจุบัน
  11. ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการศึกษาในรูปแบบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย