ปฐมวัย

นางรัตนาภรณ์ ศรีจำปา
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวภัทรนพิน พวงเงิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวประภัสสร ผิวทอง
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาววชิราภรณ์ ศรีวีรพงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวสุดารัตน์ แสงหิรัญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวบุญนิสา สุวรรณมาศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวมาลิสา ตาเพ็ชร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางกิตติยา ก้อนครบุรี
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2