ปฐมวัย

นางสาวสุจิตรา พรประเสิรฐ
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางรัตนาภรณ์ ศรีจำปา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวมาลิสา ตาเพ็ชร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวรุ่งทิวา ม้าเสมอ
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2