คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางรัตนาภรณ์ ศรีจำปา
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
อีเมล์ : rattanaporn.t@kbps.ac.th

นางสาวภัทรนพิน พวงเงิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
อีเมล์ : pattaranapin.p@kbps.ac.th

นางสาวประภัสสร ผิวทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
อีเมล์ : prapasson.p@kbps.ac.th

นางสาววชิราภรณ์ ศรีวีรพงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
อีเมล์ : wachiraporn.s@kbps.ac.th

นางสาวสุดารัตน์ แสงหิรัญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
อีเมล์ : sudarat.s@kbps.ac.th

นางสาวบุญนิสา สุวรรณมาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 0984870603
อีเมล์ : boonnisa.s@kbps.ac.th

นางสาวนพวรรณ เฉลิมพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
อีเมล์ : noppwan.c@kbps.ac.th

นางสาวอรทัย บุญสุภาพ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
อีเมล์ : orathai.b@kbps.ac.th