ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนคลองบ้านพร้าวก่อตั้งขึ้นจากการที่ทางราชการได้เห็นว่าพื้นที่ของตำบลบ้านปทุมบางหมู่บ้านไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียน ประถมศึกษาเนื่องจากโรงเรียนประถมศึกษาที่มีอยู่แล้วอยู่ห่างไกลมากจึงได้ชักชวนราษฎรในตำบลบ้านปทุมให้ปลูกสร้างโรงเรียนในหมู่ที่ ๖เริ่มแรกมีนายกลม  นางฉลาก ทองย่น ให้ที่ดินจำนวน ๒ ไร่ นายสว่าง นางประยูร มากเหลี่ยมให้ที่ดิน ๑ ไร่  ๙๖ ตารางวา รวมเป็นที่ดินเบื้องต้น ๓ ไร่ ๓ งาน ๙๖ ตารางวาและมีนางสุ่น  ยิ้มอ่อน  ได้ยกบ้านให้ ๑ ห้อง เพื่อปลูกเป็นอาคารเรียน ประกอบกับราษฎรในพื้นที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบการก่อสร้างเป็นเงิน ๕,๔๖๖.๔๐บาท (ห้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทสี่สิบสตางค์) จึงได้ลงมือก่อสร้างอาคารเรียนจนแล้วเสร็จ ซึ่งได้ทำพิธีเปิดเรียนเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยมีนายอนันต์  ธัญญวิกัย  ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอสามโคกมาเป็นประธานในการเปิดจัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ด้วยงบประมาณการประถมศึกษา
          ในการปลูกสร้างครั้งนี้  ราษฎรในตำบลบ้านปทุมและตำบลเชียงรากใหญ่ได้ช่วยกันดำเนินการก่อสร้างโดยได้รับค่าแรงตอบแทน
         วันที่ ๒๔  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑  โรงเรียนได้เกิดพายุพัดเสียหาย  ทางราชการได้จ่ายเงินมาช่วยซ่อมแซมเป็นเงิน ๑,๖๗๖ บาท ( หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน ) และบรรดาผู้ปกครองในโรงเรียนนี้ได้ช่วยกันบริจาคเงินสมทบซื้อสังกะสีมุงหลังคาซึ่งเดิมเป็นหลังคาจากคิดเป็นเงิน
๑,๒๒๖ บาท ( หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน )
          ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ โรงเรียนได้รับงบประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน  ) เพื่อขยายห้องเรียนออกไปอีก  ๒ ห้องเรียน ยาว  ๑๔ เมตร  และทำฝาตัดประตูหน้าต่างจนเรียบร้อย
           ปี  พ.ศ. ๒๕๑๐ โรงเรียนได้รับงบประมาณ  ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อทำฝ้าภายในและภายนอกด้วย กระ เบื้องเรียบปรับพื้นภายใน  เปลี่ยนพื้นภายนอกเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมด ใส่ลูกกรงด้านนอกซ่อมบันไดซ่อมฝาบางส่วน
           ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการเป็นเงิน  ๒๑๙,๐๐๐ บาท ( สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )  เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ๐๑๕/ ๒ ชั้น  ๕ ห้องเรียน  ชั้นบน  ๓ ห้องเรียน  ชั้นล่าง ๒ ห้องเรียน ได้ดำเนินการปลูกสร้าง  เมื่อวันที่  ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๑๕ เสร็จเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และได้สร้างส้วมชาย  ๖ ที่นั่ง  ที่ปัสสาวะชาย  ๑ ที่ ส้วมหญิง ๖ที่นั่ง รวม ๒ หลังได้ดำเนินการปลูกสร้าง เมื่อวันที่  ๗ สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๑๕ และแล้วเสร็จเมื่อวันที่  ๓๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๑๕ งบประมาณในหารสร้างส้วมสองหลังนี้เป็นเงิน  ๓๑,๐๐๐บาท  ( สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน )
          ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ โรงเรียนได้รับงบประมาณเพื่อสร้างบ้านพักครู  ๑ หลัง  ๑ ชั้น  ๒ ห้อง รวมเป็น ๓ ห้องทั้งห้องครัว ได้ลงมือปลูกสร้างเมื่อวันที่  ๒๖มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๑๖  งบประมาณในการปลูกสร้างบ้านพักครูเป็นเงิน  ๒๕,๐๐๐ บาท  ( สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน )
           ปี พ.ศ.  ๒๕๑๘ โรงเรียนได้รับงบประมาณเงินผัน จากสภาตำบลบ้านปทุมให้ต่อเติมอาคารเรียนอีก ๑ห้อง และแล้วเสร็จเมื่อวันที่  ๓๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๑๘
           ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับเงินงบประมาณ ๔๕,๗๘๙ บาท(สี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) เพื่อปลูกสร้างบ้านพักครูหลังที่ ๒ เริ่มปลูกสร้างเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๒๐ และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๒๐ และในปีเดียวกันได้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๗
            ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รับงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จำนวน  ๓๓๙,๙๐.๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อต่อเติมอาคารเรียน ๒ ชั้น๔ห้องเรียน เริ่มสร้างเมื่อวันเสาร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๒๑เสร็จเมื่อวันที่ ๑๐ตุลาคม ๒๕๒๑
           วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ถมดินหน้าสนามโรงเรียน  ซึ่งทางโรงเรียนร่วมกับกรรมการการศึกษาจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี  เมื่อวันที่  ๗มกราคม  พ.ศ. ๒๕๒๒  เพื่อเป็นค่ารถบรรทุกดินและอาหารได้เงิน  ๒๐,๘๔๐ บาท (สองหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน ) ส่วนดินถม นายฉัตร ยิ้มอ่อนบริจาคให้ คิดเป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท  (แปดพันบาทถ้วน)
           วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้จ้างขุดดินถมที่และวางท่อ เพื่อจัดเตรียมสร้างโรงฝึกงาน  สิ้นเงิน ๕,๔๘๑ บาท (ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ใช้เงินทอดผ้าป่าสามัคคี และได้รับงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน ๑๗๐,๐๐๐บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ ๓๑๒
          กรมสามัญศึกษา  เริ่มสร้างเมื่อวันที่  ๕ มีนาคม  ๒๕๒๔ เสร็จเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๒๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๒๔เริ่มสร้างสะพานและถนนคอนกรีต สะพานกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๒.๕๐ เมตร สูง ๐.๘๕ เมตร ถนนกว้าง ๑.๒๕ เมตรยาว ๓๒.๕๐ เมตร  สูง  ๐.๔ เมตร  ดำเนินงานก่อสร้างโดยพระใบฎีกาไปล่  อุตตโม  เจ้าอาวาสวัดบ้านพร้าวนอกกับพระสมุห์บุญผูก ปุญญสีโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านพร้าวนอก  พร้อมคณะครู  กรรมการ ภารโรง ประชาชน และผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ร่วมกันก่อสร้างโดยมิได้คิดค่าแรงงาน  แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๒๔ ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  ๔๙,๗๙๓.๕๐ บาท  (สี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบสตางค์) เงินจำนวนนี้ได้มาจากการทอดผ้าป่าสามัคคีเมื่อ วันที่๑๙กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๔ และพระใบฎีกาไปล่สมทบเพิ่มเติม ๒,๐๙๐.๐๐ บาท (สองพันเก้าสิบบาทถ้วน)
          ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับงบประมาณจากทางราชการเพื่อก่อสร้างส้วมตามแบบสปช. จำนวน ๑ หลัง ๔ ที่นั่ง แต่เป็นการสร้างติดพื้นดิน  โรงเรียนจึงได้ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษา  เพื่อหาดินถมบ่อให้เป็นที่ก่อสร้างส้วม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ จากนางตุ๋ย เอี่ยมอร่าม  และบุตรชาย  บริจาคดินให้  ๒๐ คันรถ และนายฉัตร  ยิ้มอ่อน บริจาคดินเพิ่มเติมอีก ๓๑ คันรถ ๖ ล้อ ช่างจึงได้ลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่  ๑๘ มีนาคม  ๒๕๒๗ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๒๗  รวมงบประมาณที่ได้รับการก่อสร้าง  ๕๐,๐๐๐ บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน )
           ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ นายสำเริง  ทองมอญ  อาจารย์ใหญ่เห็นว่าอาคารเรียนชำรุดทรุดโทรม  จึงได้ร่วมกับกรรมการศึกษาจัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และได้ปรับปรุงอาคารเรียน ทาสีน้ำมันทั้งภายใน ภายนอก  ตลอดจนหลังคา และซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดทรุดโทรม
           ปีพ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาทางราชการจัดสรรงบประมาณห้องปฏิบัติการทางภาษา ๒๐ที่นั่งจำนวน ๑ห้อง และได้รับบริจาคเพิ่มเติมจากคุณสมชาย  สายสินธุและญาติพี่น้อง เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาทและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จำนวน  ๑ ห้อง  และในปีเดียวกัน  ได้ติดต่อประสานงานกับคุณปรีชา  มากเหลี่ยม  ขอที่ดินเพิ่ม ซึ่งได้ยกโอนให้โรงเรียนเป็นเนื้อที่  ๑ ไร่  ๑ งาน ๘๒ ตารางวา   พร้อมทั้งกรรมการโรงเรียน   ประชาชน   ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า  ได้ร่วมกันบริจาค  เงินถมที่ดังกล่าว มูลค่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ( สามแสนบาทถ้วน )
             ปี พ.ศ.  ๒๕๔๑ ได้ติดต่อประสานงานกับคุณมนัส  คุณสมยาพึ่งศรี  ขอสร้างอาคารเรียน  ๑หลัง  เนื่องจากโรงเรียนขาดแคลนห้องเรียน  และได้รับความอนุเคราะห์  สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕ / ๒๙๒ชั้น  ๘ ห้องเรียน  ปูกระเบื้องทั้งหลัง มูลค่า  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ( สองล้านห้าแสนบาทถ้วน ) เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่  ๙ มกราคม  ๒๕๔๑โดยท่านนิพัทธา  อมรรัตนเมธา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  มาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์แล้วเสร็จเมื่อวันที่  ๙ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ทำพิธีและเปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๒ โดยท่าน  ดร. กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  มาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน
              ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ปีแรกมีนักเรียนเข้าเรียน  ๒๓ คน  ชาย  ๑๑ คน  หญิง  ๑๒ คน และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุมได้อนุเคราะห์สร้างสนามกีฬาปูนเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ มูลค่า  ๗ แสนบาทเศษ
               ปี พ.ศ.  ๒๕๔๒ นางยวง รุจิอาจ  และครอบครัวได้มีความประสงค์บริจาคเงินก่อสร้างอาคารห้องคอมพิวเตอร์  และห้องสมุด   มูลค่า  ๑ ล้านบาท ๔ แสนบาท
              ปี พ.ศ.  ๒๕๔๓ ทางโรงเรียนติดต่อคุณลุงมนัส  คุณป้าสมยา  พึ่งศรี  บริจาคร่วมสมทบกับทางราชการ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งล้านบาทถ้วน )เพื่อสร้างอาคารเรียน แบบ  ๒ / ๒๘๓ ชั้น  ๖ ห้องเรียน  รวมมูลค่า  ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท   นอกจากนี้ในปีเดียวกัน  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุมได้สร้างถนนทางเข้าโรงเรียน   ๒ ทาง เป็นเงิน  ๔๐๙,๙๖๓ บาท  ( สี่แสนเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน )
                ปี พ.ศ.๒๕๔๔ โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจำนวน ๕๔๕,๐๐๐ บาท ( ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน )  ในการก่อสร้างขนาดกว้าง  ๖ เมตร  ยาว ๒๐ เมตร   จำนวน ๑๐ ที่นั่ง และได้รับงบประมาณจากสปช.ก่อสร้างลานเอนกประสงค์เป็นจำนวนเงิน  ๑๐๐.๐๐,๐๐๐ บาท  และในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๔โรงเรียนจัดงานวันแม่  มีประชาชน  ผู้ปกครอง   ได้ร่วมจัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา นำเงินมาเทปูนสนามกีฬาหน้าโรงเรียนจนแล้วเสร็จเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  ( สามแสนบาทถ้วน )
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสถานศึกษา  ชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง  ได้จัดทอดผ้าป่าและระดมทุนจัดสร้างรั้วรอบโรงเรียน   มูลค่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท
               ปีพ.ศ.  ๒๕๔๙   ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สร้างอาคารเรียน  ๔  ชั้น   ๑๘  ห้องเรียน   มูลค่า  ๙,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท