ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรัส จิ๋วกร่าง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ค. 2499 - ก.ย. 2504
ชื่อ-นามสกุล : นายละออง ทองเงา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ต.ค. 2504 - ก.ย. 2519
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปทุม ปาลิกพัฒน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : เม.ย. 2520 - เม.ย. 2526
ชื่อ-นามสกุล : นายจุฑาพงษ์ เลี้ยงตน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ค. 2526 - พ.ย. 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเริง ทองมอญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ย. 2534 - ก.ย. 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายทินกร คุ้มวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิไลวรรณ ตรีวาสน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน