ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เกมยิงลูกโป่ง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ มากเหลี่ยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,14:45  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ โดย ครูอมรรัตน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ มากเหลี่ยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2562,05:16  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บ้านแสนสุข
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมาลิสา ตาเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2562,15:20  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ “การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาแบบจำลองทางความคิด เรื่อง การแบ่งชั้นบรรยากาศ” (Best Practice)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมลิวัลย์ ประยูรหาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2562,18:12  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ของเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมลิวัลย์ ประยูรหาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2562,11:33  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมลิวัลย์ ประยูรหาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2562,23:18  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาพตกแต่งห้องเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววชิราภรณ์ ศรีวีรพงศ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2562,11:26  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทารกน้อยสู่วัยผู้ใหญ่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมลิวัลย์ ประยูรหาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2562,19:02  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเกิดฤดูกาล
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมลิวัลย์ ประยูรหาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2562,18:40  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนิดของคำในภาษาไทย (คำสรรพนาม)
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิชัย ใจคุ้มเก่า
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2562,18:11  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..