กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจันทา สมเย็น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริญญาพร ชนะสะแบง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวนฤมล ขันทริโย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอรวรรณ อินทพงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวศิริวิมล บุญชู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวชุติมณฑ์ ทองเผือก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1