กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอมรรัตน์ มากเหลี่ยม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกฤษณะ ปั้นงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววรรฺณินา วงค์ไชยยา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3