กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกฤษณะ ปั้นงาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพจน์ ไทยถาวร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววรรณินา วงค์ไชยยา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3