กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอมรรัตน์ มากเหลี่ยม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ