กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสางกุลิสลา กะตะศิลา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสิทธิศักดิ์ ทวีกูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1