กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปิยะพร พัชรานุ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวบุษวรรณ มลฑป
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายประภาส สุวรรณประทีป
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2