กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวมลิวัลย์ ประยูรหาญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสำอาง พรหมบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววิไลวรรณ ตรีวาสน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ลูกน้ำ แมลงภู่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวรัตนาภรณ์ โสภา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2