กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพรพรรณ เสนาจักร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเอมอร เขียนขยัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางจุฑารัตน์ มงคล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายการะเวก แสงเทศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายอุดมศักดิ์ ชาติศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1