กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาววิไลวรรณ ตรีวาสน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวศิริญญาพร ชนะสะแบง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอมรรัตน์ มากเหลี่ยม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเบญจมาศ จองบุญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายประภาส สุวรรณประทีป
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอรวรรณ อินทพงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2