กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาววิไลวรรณ ตรีวาสน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวอมรรัตน์ มากเหลี่ยม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวเบญจมาศ จองบุญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายประภาส สุวรรณประทีป
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอรวรรณ อินทพงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2