กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสุทธิชัย ใจคุ้มเก่า
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพรนิดา นะวงรัมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายชุติชัย นิชาญกลาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายธีรวัตร งามศักดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอมรรัตน์ แก้วฝ่ายนอก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1