กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอมรรัตน์ มากเหลี่ยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : amornrat.m@kbps.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 งานวิจัยในชั้นเรียน 1-2561
2 งานวิจัยในชั้นเรียน 2-2560
3 งานวิจัยในชั้นเรียน 1-2560
4 ศึกษาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ ม.1
5 ห้องเรียนครูอมรรัตน์