กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเอมอร เขียนขยัน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 บทคัดย่อ ปี 61 เทอม 1
2 บทคัดย่องานวิจัยปี 60 ภาคเรียนที่ 2
3 บทคัดย่องานวิจัยปี 60 ภาคเรียนที่ 1