ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
Logo KBPS PNG Image ขนาดไฟล์ 280.67 KB 65
Logo KBPS PNG Image ขนาดไฟล์ 27.47 KB 50
Logo KBPS PNG Image ขนาดไฟล์ 28.99 KB 55
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โปรแกรมแก้ไขเอกสาร - Link2 19
โปรแกรมแก้ไขเอกสาร 33
เอกสารประกอบการจัดทำโครงการตามแผนฯ ปี 60 51
แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2559 45
แบบสรุปโครงการ,โครงการปี 59 ,ตัวอย่างโครงการแบบใหม่ปี60 50
รายงานสรุปผลประเมินงาน-โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 52
กลุ่มงานบริหารบุคคล
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.34 KB 55
ปกแฟ้ม รายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่ง 50
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
รายชื่อนักเรียน ปี 2560 ณ วันที่ 19 พค 2560 92
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 51
รายงานผล O-NET ปี 56-58 58