ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
Logo KBPS PNG Image ขนาดไฟล์ 280.67 KB 140
Logo KBPS PNG Image ขนาดไฟล์ 27.47 KB 126
Logo KBPS PNG Image ขนาดไฟล์ 28.99 KB 118
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โปรแกรมแก้ไขเอกสาร - Link2 73
โปรแกรมแก้ไขเอกสาร 86
เอกสารประกอบการจัดทำโครงการตามแผนฯ ปี 60 109
แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2559 102
แบบสรุปโครงการ,โครงการปี 59 ,ตัวอย่างโครงการแบบใหม่ปี60 105
รายงานสรุปผลประเมินงาน-โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 102
กลุ่มงานบริหารบุคคล
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.34 KB 121
ปกแฟ้ม รายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่ง 108
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
รายชื่อนักเรียน ปี 2560 ณ วันที่ 19 พค 2560 150
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 106
รายงานผล O-NET ปี 56-58 127