ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
Logo KBPS PNG Image ขนาดไฟล์ 280.67 KB 107
Logo KBPS PNG Image ขนาดไฟล์ 27.47 KB 91
Logo KBPS PNG Image ขนาดไฟล์ 28.99 KB 93
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โปรแกรมแก้ไขเอกสาร - Link2 56
โปรแกรมแก้ไขเอกสาร 68
เอกสารประกอบการจัดทำโครงการตามแผนฯ ปี 60 86
แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2559 81
แบบสรุปโครงการ,โครงการปี 59 ,ตัวอย่างโครงการแบบใหม่ปี60 84
รายงานสรุปผลประเมินงาน-โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 86
กลุ่มงานบริหารบุคคล
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.34 KB 95
ปกแฟ้ม รายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่ง 88
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
รายชื่อนักเรียน ปี 2560 ณ วันที่ 19 พค 2560 128
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 88
รายงานผล O-NET ปี 56-58 97