ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
Logo KBPS PNG Image ขนาดไฟล์ 280.67 KB 191
Logo KBPS PNG Image ขนาดไฟล์ 27.47 KB 179
Logo KBPS PNG Image ขนาดไฟล์ 28.99 KB 170
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โปรแกรมแก้ไขเอกสาร - Link2 127
โปรแกรมแก้ไขเอกสาร 134
เอกสารประกอบการจัดทำโครงการตามแผนฯ ปี 60 161
แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2559 154
แบบสรุปโครงการ,โครงการปี 59 ,ตัวอย่างโครงการแบบใหม่ปี60 154
รายงานสรุปผลประเมินงาน-โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 153
กลุ่มงานบริหารบุคคล
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.34 KB 173
ปกแฟ้ม รายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่ง 157
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
รายชื่อนักเรียน ปี 2560 ณ วันที่ 19 พค 2560 201
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 155
รายงานผล O-NET ปี 56-58 177