ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
Logo KBPS PNG Image ขนาดไฟล์ 280.67 KB 129
Logo KBPS PNG Image ขนาดไฟล์ 27.47 KB 111
Logo KBPS PNG Image ขนาดไฟล์ 28.99 KB 108
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โปรแกรมแก้ไขเอกสาร - Link2 70
โปรแกรมแก้ไขเอกสาร 83
เอกสารประกอบการจัดทำโครงการตามแผนฯ ปี 60 105
แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2559 98
แบบสรุปโครงการ,โครงการปี 59 ,ตัวอย่างโครงการแบบใหม่ปี60 101
รายงานสรุปผลประเมินงาน-โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 99
กลุ่มงานบริหารบุคคล
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.34 KB 115
ปกแฟ้ม รายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่ง 105
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
รายชื่อนักเรียน ปี 2560 ณ วันที่ 19 พค 2560 146
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 102
รายงานผล O-NET ปี 56-58 122