ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
Logo KBPS PNG Image ขนาดไฟล์ 28.99 KB 17
Logo KBPS PNG Image ขนาดไฟล์ 27.47 KB 14
Logo KBPS PNG Image ขนาดไฟล์ 280.67 KB 23
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รายงานสรุปผลประเมินงาน-โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 17
แบบสรุปโครงการ,โครงการปี 59 ,ตัวอย่างโครงการแบบใหม่ปี60 14
แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2559 10
เอกสารประกอบการจัดทำโครงการตามแผนฯ ปี 60 13
กลุ่มงานบริหารบุคคล
ปกแฟ้ม รายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่ง 16
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.34 KB 18
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
รายงานผล O-NET ปี 56-58 23
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 15
รายชื่อนักเรียน ปี 2560 ณ วันที่ 19 พค 2560 56