ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ก.ค. 59 วันภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทย โรงเรียนคลองบ้านพร้าว จึงจัด โครงการอนุรักษ์ภาษาไทยขึ้น 
มีกิจกรรมการแสดง การแข่งขัน ต่าง ๆ เช่น การอ่านทำนองเสนาะ คัดลายมือ เป็นต้น
เพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ให้ดำรงอยู่สืบไป
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว/ชุดผ้าไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
30 ก.ค. 59 ถึง 05 ส.ค. 59 อบรมสร้างสื่อ CAI
โครงการพัฒนาครูให้มีศักยภาพความรู้ และทักษพการสร้างสื่อการเรียนรู้ E-learning
สุภาพ กลุ่มบริหารบุคคล
17 พ.ย. 59 แนะแนวการศึกษาต่อ
จากโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เวลา 13.30-14.30 น. JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุม/ชุดสุภาพ กลุ่มงานบริหารวิชาการ
21 พ.ย. 59 สอบธรรมศึกษา
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว/ชุดสุภาพ กลุ่มงานบริหารวิชาการ
22 พ.ย. 59 กิจกรรมรวมพลังความภักดี
กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมกันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89
หอประชุม / ชุดสุภาพ กลุ่มงานฝ่ายบริหารทั่วไป
25 พ.ย. 59 วันมหาธีรราชเจ้า
หอประชุม / ชุดลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มงานฝ่ายบริหารทั่วไป
02 ธ.ค. 59 พิธีสวดพระอภิธรรม ครบ 50 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หอประชุม / ชุดสุภาพไว้ทุกข์ กลุ่มงานฝ่ายบริหารทั่วไป
03 ธ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2559
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว/ชุดสภาพไว้ทุกข์ กลุ่มงานฝ่ายบริหารทั่วไป
26 ธ.ค. 59 ถึง 27 ธ.ค. 59 สอบ Pre O-Net ชั้นป.6 และ ม.3
สอบ Pre O-Net ชั้นป.6 และ ม.3
ฝ่ายบริหารวิชาการ
13 ม.ค. 60 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559
อาคารโดมเอนกประสงค์/ชุดกลุ่มสี ฝ่ายบริหารทั่วไป
16 ม.ค. 60 วันครู
20 ม.ค. 60 พิธีสวดพระอภิธรรม ครบ 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หอประชุม / ชุดสุภาพไว้ทุกข์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
21 ม.ค. 60 ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ สตมวาร (100 วัน)
หอประชุม / ชุดสุภาพไว้ทุกข์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
24 ม.ค. 60 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 1
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว/ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
25 ม.ค. 60 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 2
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว/ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
26 ม.ค. 60 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 3
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว/ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
19 มี.ค. 60 จับฉลาก รายงานตัว ประชุมผู้ปกครอง ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2560
ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ฝ่ายบริหารทั่วไป
19 มี.ค. 60 มอบตัวนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1
ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว / ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
27 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นม.1
ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว / ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
28 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนคลองบ้านพร้าวขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม ในการ "ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560"
โดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว/สุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
14 มิ.ย. 60 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย 2560
โรงเรียนคลองบ้านพร้ว/สุภาพ ฝ่ายบริหารวิชาการ
15 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
ห้องประชุมโดม/สุภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป
19 มิ.ย. 60 พิธีประดับขีดเครื่องหมายชั้นยศข้าราชการครูบรรจุใหม่
ห้องประชุมใหญ่/ชุดข้าราชการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่
โครงการสืบสานภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โดม/สุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
29 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ชุดลูกเสือ-เนตรนารี ฝ่ายบริหารทั่วไป
25 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 กิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ'17 (English Week'17)
กิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ หรือ English Week'17 ประจำปีการศึกษา 2560 
ชุดนักเรียน/ชุดสุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ