ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ต.ค. 62 มุฑิตาจิต นายสำเริง ทองมอญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
07 ต.ค. 62 ถึง 09 ต.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562