ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ค. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชุดนักเรียน/ชุดสุภาพ
16 มี.ค. 63 ถึง 18 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
20 ม.ค. 63 ถึง 22 ม.ค. 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ฝ่ายบริหารวิชาการ
15 ธ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2/2562
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
29 พ.ย. 62 สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว เป็นสนามสอบธรรมศึกษา
ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ชุดนักเรียน
22 พ.ย. 62 ประเมินห้องเรียนต้นแบบ
10 ต.ค. 62 มุฑิตาจิต นายสำเริง ทองมอญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
07 ต.ค. 62 ถึง 09 ต.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562